معرفی انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه یزد