حامیان

پانزدهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع

حامیان

الف) حامی مالی انحصاری همایش

شرکت نفت ستاره خلیج فارس

ب) حامیان علمی و اجرایی همایش

civilica