گزارش دومین دوره مسابقه ملی نشریات انجمن های علمی دانشجویی مهندسی صنایع