حامیان معنوی

حامیان معنوی شانزدهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع

1- انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه هرمزگان – واحد میناب

هرمزگان

 

2- انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه قم

انجمن قم

 

3- انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه گیلانانجمن گیلان

 

4- انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه تفرش

تفرش

 

5- خانه مهندسی صنایع

خانه مهندسی صنایع

6- انجمن علمی مهندسی صنایع تهران جنوب

تهران جنوب

 

7- انجمن علمی مهندسی صنایع پردیس فارابی دانشگاه تهران

فارابی