حامیان معنوی

حامیان معنوی شانزدهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع

1- انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه هرمزگان – واحد میناب

هرمزگان

 

2- انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه قم

انجمن قم

 

3- انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه گیلانانجمن گیلان