اعلام نتایج

اعلام نتایج داوری مقالات ارسال شده به شانزدهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع (به تفکیک ارائه شفاهی و پوستری) – دانشگاه الزهرا


نتایج


نتایج